Dr. Angeliki Theodoropoulou

Venizeleion Hospital, Heraklion, Crete