Hirohiko Shinkai

TOHOKU UNIVERSITY GRADUTE SCHOOL OF MEDICINE